Saturday, September 29, 2012

brixham devon


brixham devon, originally uploaded by paulsretrography1963.

reggie


reggie, originally uploaded by paulsretrography1963.

Friday, September 28, 2012

blurred woodland 6


blurred woodland 6, originally uploaded by paulsretrography1963.
http://www.picmonkey.com/

blurred woodland5


blurred woodland5, originally uploaded by paulsretrography1963.

Thursday, September 27, 2012

blurred woodland3


blurred woodland3, originally uploaded by paulsretrography1963.
http://www.picmonkey.com/#

blurred woodland2


blurred woodland2, originally uploaded by paulsretrography1963.
http://www.picmonkey.com/#

blurred woodland


blurred woodland, originally uploaded by paulsretrography1963.
http://www.picmonkey.com/#

Tuesday, September 25, 2012

dartmouth and kingswear

Monday, September 24, 2012

ceaob


ceaob, originally uploaded by paulsretrography1963.
russian tall ship

Sunday, September 23, 2012

Swanage Dorset


Swanage Dorset, originally uploaded by paulsretrography1963.

spring woodland


spring woodland, originally uploaded by paulsretrography1963.